Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Turawa 2020

W dniu 18 maja 2020 r., Wójt Gminy Kamienna Góra rozstrzygnął otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 6 marca br., i przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację niektórych spośród zadań przedstawionych w złożonych ofertach. Konkurs obejmował zadania w zakresie:

1) turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku,

2) ratownictwa i ochrony ludności,

3) działalności charytatywnej na rzecz osób najuboższych.

Łącznie organizacje pozarządowe złożyły 8 ofert, z których wszystkie uzyskały wsparcie w formie dotacji celowej, choć w niektórych przypadkach jest ono niższe od kwoty wnioskowanych.

Nasza jednostka wnioskowała o 6 500 złotych i uzyskując 49 punktów na 50 możliwych otrzymała dotację w pełnej wysokości.

informacja na portalu powiatowa.info, informacja na stronie gminy Kamienna Góra
Szczegółowe wyniki oceny złożonych ofert i wysokość przyznanych dotacji przedstawia poniższy załącznik