Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Plan pracy Rady Gminy Kamienna Góra. Na 26.04.2017 przewidziane jest sprawozdanie z działalności OSP.

Plan pracy Rady Gminy Kamienna Góra

na 2017 rok

 

 

 

 

 

25.01.2017 r.

godz. 1000

 

 

 

 

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Przyjecie taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na 2017 rok.

 6. Informacja w zakresie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na terenie Gminy Kamienna Góra.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Wnioski i zapytania.

 9. Sprawy różne.

 

 

 

 

22.02.2017 r.

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2016. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2017.

 6. Informacja na temat Stowarzyszenia Kwiat Lnu.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Wnioski i zapytania.

 9. Sprawy różne.

 

 

 

 

29.03.2017 r.

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – informacja o działalności.

 6. Świetlice wiejskie – koszty utrzymania.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Wnioski i zapytania.

 9. Sprawy różne.

 

 

 

 

26.04.2017 r.

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Bezpieczeństwo na terenie gminy (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza straż Pożarna).

 6. Informacja z działalności kulturalnej na terenie Gminy Kamienna Góra - funkcjonowanie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Wnioski i zapytania.

 9. Sprawy różne (ocena zasobów pomocy społecznej).

 

 

 

 

31.05.2017 r.

godz. 1000

 

 

 

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

 6. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Wnioski i zapytania.

 9. Sprawy różne.

 

 

 

 

28.06.2017 r.

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Działalność Ludowych Zespołów Sportowych.

 6. Informacja z zakresu utrzymania dróg w okresie zimowym 2015/2016.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Wnioski i zapytania.

 9. Sprawy różne.

Lipiec

PRZERWA WAKACYJNA

 

 

 

 

30.08.2017 r.

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

 6. Analiza dochodów i wydatków w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem w 2017 roku zmian dotyczących objęcia systemem nieruchomości niezamieszkałych.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Wnioski i zapytania.

 9. Sprawy różne.

 

 

 

27.09.2017 r.

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Gminna gospodarka mieszkaniowa z informacją o zbywaniu i nabywaniu nieruchomości.

 6. Informacja o stanie bazy oświatowej.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Wnioski i zapytania.

 9. Sprawy różne.

 

 

 

 

25.10.2017 r.

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2018.

 6. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 7. Założenia do budżetu gminy na 2018 rok.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne

 

 

29.11.2017 r.

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 rok.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Wnioski i zapytania.

 8. Sprawy różne.

 

 

 

 

 

28.12.2017 r.

godz. 1000

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapytania.

 5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2018oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra wraz z uzasadnieniem.

 6. Przyjecie sprawozdania z działalności Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady Gminy za rok 2017.

 7. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy oraz planu pracy Rady Gminy na rok 2018 r.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Sprawy różne

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

/ - / Piotr Pawlik

Kategoria: