Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze ogłosiła nabór na wolne stanowisko pracy. Termin składania dokumentów upływa 17 kwietnia 2018. Wolne jest jedno stanowisko.

Loading...

 

Punkty dodatkowe:

1. wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. kurs podstawowy – 15 punktów,
2. wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. kurs uzupełniający (podoficerski) -20 punktów,
3. wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. technik pożarnictwa – 25 punktów,
4. wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. inżynier pożarnictwa – 30 punktów,
5. wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP+KPP – 10 punktów,
6. wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP+KPP+RT – 15 punktów,
7. wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP+KPP+RT +RW – 20 punktów,
8.wyszkolenie wyższe inżynier w specjalności inżyniera bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP – 15 punktów,
9. uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z dnia 20 października 2006 r. z późn. zm.) – 15 punktów,
10. wykształcenie – wyższe o kierunku przydatnym w PSP na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby – 15 punktów,
11. prawo jazdy kat. C lub CE – 10 punktów,
12. prawo jazdy kat. CE i DE – 15 punktów,
13. inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku – w sumie do 15 punktów (np. uprawnienia do obsługi podnośników, drabin mechanicznych, kurs archiwizacji, itp.) nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie,
14. dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na
stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej PSP, przy realizowaniu zadań
zbliżonych do zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór – 15 punktów.

Wyjaśnienie użytych skrótów:

SP – szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP,
KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP,
RW – szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na
wodach.


Wyjaśnienie sposobu liczenia punktów:

-za kwalifikacje wymienione w punktach 1-7 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu.
-do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 8-9 dolicza się punkty za kwalifikacje wymienione w punktach 5-7.
Jeżeli ich suma jest większa niż 30 punktów to do dalszego postępowania przyjmuje się 30 punktów.
-kwalifikacje opisane w punktach 5-7 oraz 11-13 uwzględnia się obligatoryjnie przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
-w kwalifikacjach określonych w punktach 5-7, w przypadku braku posiadania kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) odejmuje się 5 punktów.

Kandydat przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego składa następujące dokumenty:

1. Życiorys (pisany odręcznie);
2. List motywacyjny;
3. Kserokopie:
• dowodu osobistego,
• książeczki wojskowej, o ile kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
• świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
• dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne.
4. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);
5. Podpisane oświadczenia o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej Komendy i w jej siedzibie;
6. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7. Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
8. Aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udział w próbie wydolnościowej, teście sprawności fizycznej oraz ewentualnie próbie wysokościowej lub sprawdzianie z pływania wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.

Za datę przyjęcia dokumentów liczy się data wpływu aplikacji do jednostki. Oferty składane po terminie nie będą brane pod uwagę.

W etapie postępowania, w którym ocenia się sprawność fizyczną kandydata do służby, ocena ta składa się z próby wydolnościowej i testów sprawności fizycznej i odbywa się w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, tryby i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191) z zastrzeżeniem, że przyjmuje się dla wszystkich kandydatów test sprawności fizycznej przewidziany jako próba dla mężczyzn.

1. Próba wydolnościowa -zmodyfikowana metoda harwardzka ("Harvard Step-up Test").
Wyposażenie:
-stopień o wysokości 40 cm,
-stoper,
-metronom.
Wykonanie próby:
-badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
-metronom nastawia się na 120 uderzeń na minutę,
-czas trwania pełnego ćwiczenia 5 minut.
W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło
"raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło "dwa" (drugi takt
metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach
kolanowych i biodrowym, na hasło "trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na
hasło "cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę),
przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Po upływie czasu
trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar
częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 min oraz
od 4 min (3 pomiary przez 30 s). Wskaźnik sprawności FI stanowi iloczyn czasu pracy w sekundach
x 100 i pomnożonej przez 2 sumy trzech pomiarów tętna.

2. Próby dla mężczyzn.
a) bieg na 50 mi 1 000 m.
Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera"
rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart
powoduje powtórzenie startu.

b) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej).

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) ramiona wyprostowane
i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad
drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający
zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń.
Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej opisanego powyżej
jest uzyskanie oceny minimalnej „DOBRY” bez punktów preferencyjnych zgodnie z zasadami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27
października 2005 r. w sprawie zakresu, tryby i częstotliwości przeprowadzania okresowych
profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka
Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191).

Test sprawności fizycznej obejmuje również:
-próbę wysokościową, tj. wejście asekurowane na drabinę na wysokość 20 m ustawioną pod kątem
75 o,
-sprawdzian z pływania polegający na przepłynięciu 50 m dowolnym stylem w czasie do 1 min.
30 sekund,
-inne sprawdziany mające na celu sprawdzenie pożądanych umiejętności w zależności od potrzeb
wynikających ze specyfiki służby na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.
Te testy natomiast ocenia się dychotomicznie (zaliczony/niezliczony).

Kolejny etap postępowania składa się z pisemnego testu wiedzy.

Test wiedzy składa się z 20 zadań, związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej
i Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku,
którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne zwanych dalej „pytaniami testowymi” i trwa 25 minut.
Na pytanie testowe możliwe są cztery odpowiedzi, w tym jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź
i trzy dystraktory. Za poprawne rozwiązanie zadania kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt.
W przypadku nieudzielania odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej
niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu.

Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, przeprowadzona przez członków
Komisji Rekrutacyjnej. Kandydat do służby może odbyć również rozmowę kwalifikacyjną
z kierownikiem jednostki organizacyjnej PSP, w której przeprowadzany jest nabór do służby lub
upoważnionym przez tego kierownika zastępcą (w tym etapie postępowania maksymalnie można
uzyskać 30 pkt.).
Możliwe jest również przeprowadzenie testów psychologicznych mających na celu ocenę
predyspozycji intelektualnych i osobowościowych kandydata do służby.
Nieprzystąpienie kandydata do testu psychologicznego jest równoznaczne ze skreśleniem z dalszego
postępowania.

Po zakończeniu każdego etapu postępowania jego wyniki publikuje się na stronie internetowej danej
jednostki organizacyjnej i w jej siedzibie.

Na dalsze badania psychologiczne i komisyjne celem podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej
kieruje się kandydatów zgodnie z najwyższą liczbą zdobytych punktów z uwzględnieniem
kwalifikacji kandydata, wolnych etatów i aktualnych potrzeb służbowych jednostki organizacyjne
PSP, w której kandydat ma pełnić służbę.