Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2022

Od lipca 2022 zmieni się stawka ekwiwalentu wypłacanego przez gminę Kamienna Góra strażakom ochotnikom.

Radni gminy Kamienna Góra przyjęli dzisiaj uchwałę określającą nowe stawki ekwiwalentu. Za każdą rozpoczętą godzinę akcji strażacy otrzymywać będą 20 zł, za udział w ćwiczeniach 10 zł za godzinę, a za udział w szkoleniu podstawowym 5 zł za godzinę.

 

Uchwała NR XLI/256/22

Rady Gminy Kamienna Góra

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamienna Góra za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490)

§ 1. 

1. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej wynosi 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za każdą rozpoczętą godzinę.

2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w ćwiczeniu lub w specjalistycznym szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą rozpoczętą godzinę.

3. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w podstawowym szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Kamienna Góra nr XXXI/187/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kamienna Góra za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kamienna Góra.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienna Góra.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2022 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawlik

 

Kategoria: