Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2021

W 2021 roku ruszył program na dofinansowanie inwestycji w gminach, w których w przeszłości funkcjonowały PGR-y. Wniosek zgłosiła również gmina Kamienna Góra na budowę remizy w Pisarzowicach.

Dzieje remontu, przebudowy bądź budowy nowej remizy ciągnie się od lat. Powstały nawet plany. Sprawę pokrzyżowała powódź w Republice Czeskiej i wycofanie się czeskiego partnera ze składania wniosków o dotacje.
Według tegorocznego programu gminy mogą składać wnioski na budowę, modernizację m.in. remiz. Kwota dotacji może wynieść od 50 tysięcy złotych do 5 milionów złotych. Gmina Kamienna Góra złożyła wniosek o dofinansowanie kwotą 2,5 miliona złotych. Taka kwota pozwoli nawet na postawienie nowej remizy. Obiekt miałby powstać obok istniejącego budynku remizy. Dodatkowo zagospodarowany zostałby plac m.in. pod tor przeszkód do ćwiczeń dla młodzieży. Budynek miałby posiadać panele fotowoltaiczne, a za ogrzewanie odpowiadać miałaby pompa ciepła. 
Obecnie wniosek czeka na ocenę przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który ma potwierdzić, że w obecnej remizie działał PGR. Przypomnijmy, że obecnie garaże znajdują się w starej owczarni.


 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Katalog zadań inwestycyjnych jest otwarty. Jednak należy pamiętać, że środki mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe, nie na refundację poniesionych już wydatków. Preferowane będą inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla/dzielnicy, innych przedstawicieli lokalnej społeczności, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Gminy mogą przeznaczyć środki m.in. na:

 • budowę, rozbudowę, przebudowę:

-  kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, przepompowni, wodociągów, przyłączy do sieci gazowej,

-  dróg wewnętrznych lub dojazdów do miejscowości, oświetlenia, chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych,

-   centrów wsi umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (place zabaw, siłownie zewnętrzne, utwardzone miejsca do festynów, wiaty, tereny zieleni), obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego,

-   świetlic, obiektów bibliotecznych, remiz strażackich.

 • modernizację składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym w szczególności budynków, ogrodzeń, termomodernizację budynków,
 • prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Minimum formalności

Zasady wnioskowania o środki na inwestycje są jasne i przejrzyste. Dodatkowo - by ułatwić gminom zadanie - rząd zdecydował o maksymalnym uproszczeniu procedury.

 • każda gmina będzie mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje,
 • minimalna wartość inwestycji to 50 tys. zł, natomiast maksymalna to 5 mln zł (górna wartość obowiązuje także w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku),
 • wzór wniosku o wsparcie oraz wzór informacji sprawozdawczej z wykorzystania środków są maksymalnie uproszczone i pozbawione zbędnej biurokracji. Ma to zachęcić do skorzystania z programu gminy, które nie korzystały wcześniej z jakiegokolwiek wsparcia inwestycyjnego.

Nabór wniosków – od 4 stycznia do 12 lutego 2021 r.

Preferowane będą inwestycje zainicjowane przez:

 • mieszkańców gminy,
 • sołtysów,
 • rady sołeckie,
 • zarządy osiedla/dzielnicy,
 • innych przedstawicieli lokalnej społeczności,
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Gminy będą miały w sumie 40 dni na złożenie wniosków o wsparcie. Zanim wnioski trafią do wojewodów, będą potrzebowały uzyskać opinię terenowego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Jedna gmina może złożyć maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje.
Wnioski wstępne należy składać do właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
Wnioski w będą opiniowane przez właściwe oddziały terytorialne KOWR – w zakresie potwierdzenia zlokalizowania inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowały PGR-y.
Po zaopiniowaniu wniosku, właściwy oddział terenowy KOWR odsyła wniosek wraz z opinią do gminy.
Następnie gmina składa kompletny wniosek (zawierający opinię KOWR) do właściwego wojewody.
Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe i nie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych już wydatków.

Kategoria: